Skip to main content

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Mgr. Juraj Široký, MBA - predseda predstavenstva

Dozorná rada

  • Ing. Adriana Matysová - člen dozornej rady

  • Mgr. Katarína Csudaiová - člen dozornej rady

  • Ing. Martin Naď - člen dozornej rady

* Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. (§ 78 ods. 3 zákon č.18/2018 Z.z.)